نسبت های طلایی جلسه 7

حجم فایل : 466.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 6
بنام خدا ریاضی سال چهارم انسانی
نسبت های طلایی جلسه 7 اگر هر جمله فیبوناتچی را بر جمله ی قبلی آن تقسیم کنیم تقریباً نسبت ثابتی بدست می آمد آن را نسبت طلایی می نامند. یا نسبت طلائی در زاد و ولد خرگوش ها و تکثیر زنبورهای عسل دیده می شود.
به مستطیل طلائی گفته می شود که نسبت طول و عرض آن برابر نسبت طلائی باشد.
ریشه معادله نسبت طلائی را می دهد.
حاصل کسر مسلسل زیر نسبت طلائی را می دهد می توانیم به کمک تقسیم پاره خط نسبت طلائی را بدست آوریم. کل بلند بلند کوتاه پایان...